Tlačivá

Životné prostredie

Názov Prílohy Vložené
Žiadosť - malý zdroj znečistenia ovzdušia (MZZO) DOC
1.1.2010
Žiadosť o výrub drevín DOC
1.1.2010

 

Stavebný úrad

Názov Prílohy Vložené
Ohlásenie drobnej stavby DOC
1.3.2018
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Fyzická osoba DOC
1.1.2010
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Právnicka osoba DOC
1.1.2010
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 1.1.2010
Návrh na vydanie územného rozhodnutia   1.1.2010
Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby DOC 1.1.2010
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby DOC 1.1.2010
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby DOC 1.1.2010
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska DOC 1.3.2018
Návrh na povolenie zmeny účelu užívania stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby DOC 1.1.2010
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia   1.1.2010

 

Rozkopanie - pretlačenie cesty

Názov Prílohy Vložené
Žiadosť o rozkopanie pretlačenie cesty DOC  1.1.2010

 

Dane a matrika

Názov Prílohy Vložené
Ozámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti - daň za užívanie verejného priestranstva 3.11.2015
Zúčtovanie dane za ubytovanie PDF 11.10.2017
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje   11.10.2017
Potvrdenie o podaní priznania   11.10.2017
Poučenie na vyplnenie priznania   11.10.2017
Žiadosť o sobáš - mimo úradnej určenej miestnosti   11.10.2017 
Žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu   11.10.2017 
Evidenčný list psa a odhlásenie psa z evidencie   11.10.2017

 

Sociálne veci

Názov Prílohy Vložené
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC 20.02.2018
Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi DOC 20.02.2018

 

Ostatné

Názov Prílohy Vložené
Splnomocnenie 3.11.2015
Čestné vyhlásenie 3.11.2015
Evidenčný list na hrobové miesto   11.1.2012
Žiadosť na stavbu pomníka DOC 1.1.2010
Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka DOC | PDF 11.10.2017
Oznamovacia povinnosť DOC 11.10.2017
Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného čísla   1.1.2010
Návrh na zrušenie trvalého pobytu podľa § 7   1.1.2010
Žiadosť o potvrdenie o veku stavby   1.1.2010
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste   1.1.2010

 

 

 

Prenájom priestorov

Obec Plavecký Štvrtok ponúka prenájom kancelárskych priestorov a konferenčných sál.

ekocentrum prenajom 240

Čítať ďalej: Prenájom priestorov